Vedtekter
BIOFOTO  SØRLANDET
Stiftet 04.09.2010

Vedtekter for lokallagene i BioFoto

Vedtatt på årsmøtet for BioFoto i Dalen, Telemark - 10. juni 2017.  

§ 1 Formål 
Lokallagene drives i samsvar med BioFoto sitt formål.

§ 2 Gyldighet 
2.1 Disse vedtektene er gyldige for alle lokallag av BioFoto.
2.2 Vedtekter for BioFoto (hovedforeningen) er overordnet disse lokallagsvedtektene.
2.3 Hvert enkelt lokallag kan vedta egne lokale regler for drift av lokallaget.  Lokale regler er
underordnet lokallagsvedtektene, og må ikke være i strid med disse eller vedtektene for
BioFoto (hovedforeningen).

§ 3 Medlemmer 
3.1 Alle medlemmer av BioFoto kan bli medlem av et lokallag etter eget ønske. 
3.2 Hvert medlem betaler kontingenten direkte til BioFoto.  Lokallagene får tildelt støtte etter
regler og satser vedtatt på landsmøtet i BioFoto.
3.3 Lokalavdelingene kan vedta en lokal kontingent som ikke må overstige 1/3 av
hovedkontingenten. Vedtak om dette skjer med 2/3 flertall av årsmøtet. 
3.4 Hvert medlem er ansvarlig for å gi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagets sekretær, og
til hovedstyret.

§ 4 Aktivitetsår 
4.1 Lokallagets aktivitets- og regnskapsår følger kalenderåret. 

§ 5 Lokallagets årsmøte 
5.1 Årsmøtet holdes innen utgangen av februar hvert år.
5.2 Dato for årsmøtet gjøres kjent minst 8 uker før møtet.
5.3 Forslag om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, herunder forslag til lokale regler, må
sendes til lokallagets styre senest 4 uker før årsmøtet.
5.4 Innkalling sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet med sakspapirer.
5.5 Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for foregående år.
5.6 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av
medlemmene krever det skriftlig.
5.7 Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. Stemmerett
på ekstraordinært årsmøte har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år.

§ 6 Dagsorden for årsmøtet 
Styret fastsetter dagsorden for årsmøtet. Den skal omfatte:
6.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
6.2 Valg av møteleder, referent, og to til å signere protokollen. 
6.3 Godkjenning av årsmelding
6.4 Godkjenning av revidert regnskap
6.5 Andre saker som er nevnt i innkallingen.
6.6 Fastsetting av aktivitetsplan og budsjett for inneværende år.

6.7 Årsmøtet velger: 
a) Styremedlemmer
b) Revisor
c) Valgkomité 
  
§ 7 Styrets sammensetning 
7.1 Lokallagets styre må bestå av minst 3 personer.

§ 8 Valg 
8.1 Valg av styremedlemmer skal skje skriftlig hvis minst en person forlanger det.
8.2 Styremedlemmene velges ved simpelt flertall.
8.3 Styremedlemmene velges for to år av gangen.

§ 9 Styrets arbeid 
9.1 Styret skal lede arbeidet i samsvar med lokallagets vedtekter og årsmøtets vedtak.
9.2 Styreleder innkaller til styremøte når denne finner det nødvendig eller når det forlanges av
minst halvparten av de øvrige styremedlemmene.
9.3 Fra styremøtene føres det protokoll/referat som godkjennes av de møtende.
9.4 Styret har ansvar for drift og økonomi.
9.5 Styret kan oppnevne utvalg til å ta seg av bestemte oppgaver.  Styret utarbeider
nødvendige instrukser.
9.6 Styret legger fram årsmelding, revidert regnskap, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet.
9.7 Alle styrereferat lagres elektronisk og gjøres tilgjengelig for kommende styremedlemmer i
lokallaget, og hovedstyret.
9.8 Styret sender årsmelding, regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år til
hovedstyret innen 1 måned etter avholdt årsmøte. 
9.9 Styret kan gjøre gyldig vedtak når styreleder og minst halvparten av de andre medlemmene
i styret er tilstede.
9.10 Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegivning
referatført.
9.11 Forpliktelser som inngås av lokallaget er ikke forpliktende for hovedforeningen, med
mindre skriftlig avtale undertegnet av hovedstyrets leder og et styremedlem fra hovedstyret
foreligger.
9.12 Styret skal fremme søknad om støtte til lokallagets delegater som skal delta på
landsmøtet.
9.13 Styret skal søke hovedstyret i BioFoto om støtte til drift av lokallaget, etter gjeldende
regler. 

Støtte utbetales etter satser bestemt av landsmøtet, evt. av hovedstyret, - hvis de får
myndighet til å bestemme det av landsmøtet.

§ 10 Voldgift 
10.1 Tvilstilfelle angående medlemskap eller tolkning av vedtekter, forelegges BioFotos
hovedstyre til avgjørelse.

§ 11 Vedtektsendringer 
11.1 Forslag til endring av vedtekter kan bare behandles på ordinært landsmøte i BioFoto. Det
skal stå i innkallingen hva endringen går ut på.
11.2 Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.
11.3 Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig senest 1. mars hvert år.

§ 12 Oppløsning 

12.1 Oppløsning av et lokallag beskrives i hovedforeningens vedtekter. 

Hovedforeningens vedtekter finner du HERIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar